admin

สผ.ร่วมกับจังหวัดบึงกาฬ ผลักดันการวางแนวทาง การอนุรักษ์และพัมนาสิ่งแวดล้อมธรรมชาติบึงโขงหลง

  • Home
  • เรื่อง

นางวณี สัมพันธารักษ์ ประธานคณะอนุกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม นายพุฒิพงศ์ สุรพฤกษ์ รองเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และนายวรทัศน์ ธุลีจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ ร่วมประชุมหารือเพื่อวางแนวทางการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมธรรมชาติบึงโขงหลง ในวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๒ ณ ศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ

พื้นที่บึงโขงหลง นอกจากเป็นแหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ที่สำคัญแล้ว ยังเป็นพื้นที่ ชุ่มน้ำและบึงน้ำจืดธรรมชาติ ที่เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของนกประจำถิ่น นกอพยพ และปลามากมาย ที่มีความสำคัญต่อชุมชนในการเกษตรและการประมง ในปี พ.ศ. ๒๕๔๔ ได้ขึ้นทะเบียนเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระหว่างประเทศ (Ramsar Site) เป็นลำดับที่ ๑๐๙๘ นอกจากนี้ ยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยม โดยเฉพาะช่วงสงกรานต์ที่มีนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นทุกปี ในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ มีนักท่องเที่ยว มากกว่า ๕,๐๐๐ คน นอกจากท่องเที่ยวในพื้นที่แล้ว ยังมีแหล่งท่องเที่ยวอยู่ไม่ไกลอีกหลายแห่ง อาทิ น้ำตก เจ็ดสีภูวัว น้ำตกถ้ำพระ น้ำตกถ้ำฝุ่น ภูทอก ภูลังกา

ที่ผ่านมา พบว่าที่ดินบริเวณบ้านหาดคำสมบูรณ์อยู่ในพื้นที่ สปก. ๔-๐๑ ประมาณ ๓๐๓ ไร่ ที่ได้รับจัดสรรที่ดินบริเวณรอบบึงมีการใช้ประโยชน์ที่ดินไม่ถูกต้องตามวัตถุประสงค์ของที่ดิน สปก. โดยใช้ประโยชน์เพื่อประกอบธุรกิจเพื่อการค้าและท่องเที่ยว รีสอร์ท ปัจจุบันมีจำนวนร้านค้าในพื้นที่มากกว่า ๔๗ ร้านค้า และมีเรือให้บริการเพื่อการท่องเที่ยวมากกว่า ๗๐ ลำ รวมทั้ง มีกิจกรรมที่ไม่เหมาะสม เช่น ให้บริการขับขี่เรือเจ็ตสกี และเรือกล้วย เป็นต้น ทำให้เกิดน้ำเสียจากร้านค้า ห้องน้ำ คราบน้ำมันจากเรือ และ เสียงดังจากเครื่องยนต์เรือส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตและระบบนิเวศภายในบึง

การประชุมครั้งนี้ ได้ประชุมหารือเพื่อหาทางออกในการใช้ประโยชน์พื้นที่ร่วมกันระหว่างภาครัฐ ผู้นำชุมชน ประชาชนในพื้นที่ และผู้ประกอบการ เพื่อให้ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในการวางแผนการอนุรักษ์ควบคู่ไปกับการพัฒนาเพื่อให้เกิดความยั่งยืน เน้นการแก้ปัญหาหลัก คือ มีการกำหนดขอบเขตการใช้ที่ดิน พื้นที่ต้องได้รับการแก้ไขปัญหาให้ถูกต้องตามระเบียบ สปก. โดยได้กำหนดให้มีคณะทำงานเฉพาะกิจขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว และรายงานต่อผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬให้ทราบเพื่อเร่งดำเนินการแก้ไขปัญหา
สผ. และคณะอนุกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม จะรายงานผลการดำเนินการและแนวทางการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นให้คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติทราบต่อไป

TAGS
เรื่องล่าสุด