admin

การประชุมติดตามการดำเนินงานของหน่วยอนรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น กลุ่มที่ 8 นครชัยบุรินทร์ ครั้งที่ 1/2562

  • Home
  • เรื่อง

หน่วยอนุรักษ์ฯ สุรินทร์ จัดการประชุมติดตามการดำเนินงานของหน่วยอนรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น กลุ่มที่ 8 นครชัยบุรินทร์ ครั้งที่ 1/2562 ระหว่างวันที่ 13 – 14 พฤษภาคม 2562 ณ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ และศึกษาดูงาน ณ วัดบูรพารามพระอารามหลวงเฉลิมพระเกียรติ และสถานที่ทอผ้าไหมยกทอง จันทรโสมา บ้านท่าสว่าง จังหวัดสุรินทร์

TAGS
เรื่องล่าสุด