admin

การสำรวจ ติดตาม ประเมินระบบนิเวศของแหล่งธรรมชาติและประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

  • Home
  • เรื่อง

ppt

วันที่ ๒๔ ตุลาคม ๖๑ ติดตามและประเมินแหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ ประเภทนํ้าตก คือ นํ้าตกไซเบอร์ ร่วมกับเจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง รวมทั้ง ติดตามและประเมินแหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ ประเภทโป่งพุร้อน คือ พุนํ้าร้อนสมอทอง จังหวัดอุทัยธานี ซึ่งอยู่ในพื้นที่ความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลทองหลาง

วันที่ ๒๕ ตุลาคม ๖๑ ติดตาม สำรวจ และประเมินแหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ประเภทธรณีสัณฐาน และภูมิลักษณวรรณา คือ หุบป่าตาด จังหวัดอุทัยธานี ร่วมกับหัวหน้าเขตห้ามล่าสัตว์ป่าถํ้าประทุน และเจ้าหน้าที่จากสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุทัยธานี
ประเภทภูเขา คือ เขาฆ้องชัย จังหวัดอุทัยธานี ร่วมกับหัวหน้าเขตห้ามล่าสัตว์ป่าถํ้าประทุน และเจ้าหน้าที่จากองค์การบริหารส่วนตำบลป่าอ้อ

วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๖๑ ติดตาม สำรวจ และประเมินแหล่งธรรมชาติ อันควรอนุรักษ์ประเภทนํ้าตก คือ นํ้าตกวังก้านเหลือง จังหวัดลพบุรี ร่วมกับหัวหน้าสวนรุกขชาตินํ้าตกวังก้านเหลือง และหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดลพบุรี

TAGS
เรื่องล่าสุด