admin

สรุปผลการดำเนินโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งในการตั้งรับและปรับตัวกับการเปลี่ยนเปลี่ยนสภาพภูมิอาการศรอบแหล่งมรดกโลก (ปีงบประมาณ 2557)

  • Home
  • เรื่อง

โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งในการตั้งรับและปรับตัวกับการเปลี่ยนเปลี่ยนสภาพภูมิอาการศรอบแหล่งมรดกโลก

          ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 สผ. ดำเนินโครงเสริมสร้างความเข้มแข็งในการตั้งรับและปรับตัวกับการเปลี่ยนเปลี่ยนสภาพภูมิอาการศรอบแหล่งมรดกโลก เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในการอนุรักษ์และคุ้มครองมรดกโลกทางวัฒนธรรมและทางธรรมชาติของไทย ตลอดจนการตั้งรับและปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่จะส่งผลกระทบต่อสภาพโดยรอบแหล่งมรดกโลก และถ่ายทอดองค์ความรู้ ความเข้าใจใน การดำเนินงานตามพันธกรณีอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลก เพื่อให้การดูแล คุ้มครอง ปกป้องแหล่งฯ ให้คงคุณค่า โดดเด่นอันเป็นสากล โดยมีผลการดำเนินโครงการ ดังนี้

1) กิจกรรมเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในการอนุรักษ์ คุ้มครองสภาพโดยรอบแหล่งมรดกโลก

– ค่ายเยาวชนในพื้นที่รอบแหล่งมรดกโลก เพื่อการเรียนรู้ และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในพื้นที่แหล่งมรดกโลก และพื้นที่ชีวมณฑล

– อบรมผู้นำท้องถิ่น และบุคคลทั่วไป ในพื้นที่รอบแหล่งมรดกโลก

2) จัดอบรมเพื่อถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจในแนวทางการดำเนินงานตามพันธกรณีอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลก เรื่องการเตรียมการขึ้นทะเบียนแหล่งมรดกโลก ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและได้จัดทำเอกสารเผยแพร่ เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินงานตามอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลก ดังนี้

1) ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและมรดกโลก

2) อนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองมรดกโลกทางวัฒนธรรมและทางธรรมชาติ

TAGS