โครงการติดตามการดำเนินงานตามมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม บริเวณพื้นที่เมืองโบราณศรีมโหสถ อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี

  • ผลผลิต/ผลลัพธ์/ตัวชี้วัด

ผลผลิต รายงานติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมเมืองโบราณศรีมโหสถ อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี

ผลลัพธ์ สถานการณ์ของพื้นที่ และเหตุแห่งความจำเป็นในการประกาศเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม พื้นที่นี้เพื่อนำไปสู่เหตุความจำเป็นในการจัดทำประกาศกระทรวงฯ ฉบับใหม่ หรือสิ้นสุดการประกาศเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมพื้นที่นี้

ตัวชี้วัด มีการเผยแพร่รายงานต่อสาธารณะ และได้เหตุแห่งความจำเป็นในการประกาศเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมต่อไปหรือไม่

  • พื้นที่/กลุ่มเป้าหมาย

พื้นที่ : พื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมเมืองโบราณศรีมโหสถ อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี

กลุ่มเป้าหมาย : ภาคส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ ได้แก่ หน่วยราชการ รัฐวิสาหกิจ นักวิชาการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรพัฒนาเอกชน องค์กรอนุรักษ์ ประชาชน และเอกชนที่เกี่ยวข้อง

ข่าวสารและกิจกรรมโครงการ

เอกสารดาวนโหลด

ระบบเว็บแอพพลิเคชั่นฐานข้อมูลเมืองโบราณศรีมโหสถ

เข้าสู่ระบบฐานข้อมูลเมืองโบราณศรีมโหสถ

คุณสามารถสแกน QR CODE ด้วย Mobile Device เพื่อเข้าใช้งานระบบได้ทันที

qr-code