admin

โครงการจิตอาสา ทำความดีด้วยหัวใจ ปรับภูมิทัศน์รอบคูเมืองกำแพงเมืองในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมเมืองศรีมโหสถ

  • Home
  • เรื่อง

จิตอาสา “ทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมเมืองโบราณศรีมโหสถ อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง อำเภอศรีมโหสถ เทศบาลโคกปีบ อบต. โคกปีบ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ สำนักศิลปากรที่ 5 ปราจีนบุรี ในวันที่ 19 กรกฎาคม 2561

TAGS
เรื่องล่าสุด