admin

โครงการจัดทำ Road Map การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมแห่งชาติ ระยะ 20 ปี (2561-2579) ครั้งที่ 1 (ผู้เชี่ยวชาญ)

  • Home
  • เรื่อง
กองจัดการสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้มอบหมายให้สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เป็นที่ปรึกษา “โครงการจัดทำ Road Map การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมแห่งชาติ ระยะ 20 ปี (2561-2579)และได้จัดการประชุมระดมความเห็น ครั้งที่ 1 (ผู้เชี่ยวชาญ) ขึ้น ณ โรงแรมแบ็งคอกมิดทาวน์ กรุงเทพฯ ในวันศุกร์ที่ 13 กรกฎาคม 2561 โดยมีนายพุฒิพงศ์ สุรพฤกษ์ รองเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธาน การประชุมระดมความเห็นในวันนี้ เป็นการประชุมในระดับผู้เชี่ยวชาญ ครั้งที่ 1 ประกอบด้วย ผู้เชี่ยวชาญจากหลากหลายสาขา อาทิเช่น ผู้แทนจากกรมศิลปากร กรมทรัพยากรธรณี กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช นักวิชาการผังเมืองอิสระ ผู้แทนจาก SEAMEO-SPAFA สมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์ อาจารย์มหาวิทยาลัย ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม เพื่อร่วมกันพิจารณาให้ความเห็นต่อร่างยุทธศาสตร์ แผนที่นำทาง และแผนแม่บทการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม ระยะ 20 ปี ต่อไป

IMG_2469

TAGS
เรื่องล่าสุด