admin

โครงการจัดทำ Road Map การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมแห่งชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2579)

  • Home
  • เรื่อง

focus group-01

การประชุมรับฟังความคิดเห็นกลุ่มย่อย (Focus Group) ครั้งที่ 2 (ภาคตะวันออก)

โครงการจัดทำ Road Map การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมแห่งชาติ

ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2579)

วันอังคารที่ 15 พฤษภาคม 2561 เวลา 9.30 – 16.00 น.

ณ ห้องประชุมห้องศรีสยาม มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา

การประชุมครั้งนี้มี นายสุวิทย์ คำดี ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นผู้กล่าวเปิดการประชุม และ นายพุฒิพงศ์ สุรพฤกษ์ รองเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นผู้กล่าวรายงาน โดยจัดขึ้นเมื่อวันอังคารที่ 15 พฤษภาคม 2561 เวลา 9.30 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมห้องศรีสยาม มหาวิทยาลัย
ราชภัฏราชนครินทร์ อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย 1) หน่วยงานส่วนท้องถิ่น 2) องค์กรเอกชน 3) ผู้นำชุมชน 4) ผู้ทรงคุณวุฒิในพื้นที่ภาคตะวันออก และ 5) ชุมชน

ทั้งนี้สำนักงานฯ ได้รับมอบหมายให้สถานบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เป็นผู้ดำเนินงานโครงการดังกล่าว และได้จัดประชุมกลุ่มย่อย หรือ (Focus Group) ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อระดมความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญ ปราชญ์ นักวิชาการ และหน่วยงานภาครัฐ เกี่ยวกับปัญหาอุปสรรคในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมศิลปกรรม และรับฟังข้อเสนอแนะวิสัยทัศน์หรือสิ่งที่คาดหวังในอนาคตด้านการอนุรักษ์ฯ โดยจัดให้มีการระดมความคิดเห็น แบ่งเป็น 4 ภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดที่จังหวัดอุบลราชธานี ภาคเหนือ จัดที่จังหวัดเชียงใหม่ ภาคกลาง จัดที่จังหวัดเพชรบุรี ภาคใต้ จัดที่จังหวัดกระบี่ และวันนี้เป็นการระดมความคิดเห็นในส่วนของภาคตะวันออก รอบที่ 2 ครั้งสุดท้าย

 

TAGS
เรื่องล่าสุด