admin

แผนพัฒนาการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม

  • Home
  • เรื่อง

          เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2527 คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติให้แก้ไขมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2527 เห็นชอบในหลักการแผนพัฒนาการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมศิลปกรรมฯ ดังนี้ คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและการพลังงานเสนอ และให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติต่อไป สำหรับการตั้งศูนย์รวมข้อมูลเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม และแหล่งชุมชนโบราณนั้นให้สำนักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติเป็นเจ้าของเรื่อง โดยให้เจ้าหน้าที่ที่มีอยู่ดำเนินงานและร่วมมือและประสานงานกับกรมศิลปากร ตามที่กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการพลังงานเสนอ

TAGS
เรื่องล่าสุด