admin

แผนปฏิบัติงานโครงการส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแหล่งธรรมชาติประเภทน้าตก น้าร่องน้าตกธารารักษ์ อ้าเภอแม่สอด จังหวัดตาก

  • Home
  • เรื่อง

แผนปฏิบัติงานโครงการส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแหล่งธรรมชาติประเภทน้าตก น้าร่องน้าตกธารารักษ์ อ้าเภอแม่สอด จังหวัดตาก: ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด้าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ส้านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (อพ. สธ.-สผ.) ระยะที่ ๕ ปีที่ หก (ตุลาคม ๒๕๕๙-๒๕๖๔) สผ.ได้ด้าเนินงานตามแผนปฏิบัติงานฯ โดยมีการจัดประชุมหารือในวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

ได้มีการเก็บข้อมูลด้านพันธุกรรมพืชและสัตว์ในพื้นที่บ้านเจดีย์โคะ ร่วมกับสานักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๔ ตาก และอุทยานแห่งชาติน้าตกพาเจริญ (ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า) และองค์การบริหารส่วนตาบลมหาวัน (อบต. มหาวัน) ณ ห้องประชุมโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากพระราชดาริ อาเภอแม่สอด จังหวัดตาก ตามที่ได้ประชุมร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๒ ให้หน่วยงานที่มีภารกิจที่สอดคล้องกับแผนฏิบัติงานฯ ของ (อพ.สธ.-สผ.) ได้นาเสนอถึงการจัดเก็บข้อมูล วิธีการเก็บ เวลา/ระยะเวลาที่เก็บ ฤดูกาล จานวนคน/ครั้ง ซึ่งการเก็บข้อมูลด้านทรัพยากรป่าไม้ สานักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๔ ตาก ด้านทรัพยากรสัตว์ป่า อุทยานแห่งชาติน้าตกพาเจริญ และด้านวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิตชุมชน โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ ชุมชน และ อบต. มหาวัน เป็นหลักในการเก็บข้อมูล โดยมีสผ. สนับสนุนงบประมาณและอุปกรณ์ในการสารวจพืชหรือสัตว์บางชนิดเพิ่มเติมด้วย

และจัดอบรมเสริมสร้างศักยภาพชุมชนในการอนุรักษ์น้าตกธารารักษ์ ให้กับผู้นาและชุมชนบ้านเจดีย์โคะ หมู่ ๖ ตาบลมหาวัน อาเภอแม่สอด จังหวัดตาก ประมาณ ๑๒๐ คน โดยวิทยากร นายพิศาล ตันสิน ผู้ช่วยคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบ และเจ้าหน้าที่ สผ. ให้ชุมชนได้รับทราบถึงที่มาของโครงการฯ.

ผลการอบรมเสริมสร้างศักยภาพชุมชนฯ พบว่า ๑) ชุมชนมีความพึงพอใจและเข้าใจต่อความรู้ เกี่ยวกับการวางผังภูมิทัศน์ที่เหมาะสมต่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมบริเวณน้าตกธารารักษ์ และการกาหนดรูปแบบต่างๆ ที่จะมีการปรับปรุง สามารถที่จะดาเนินการได้แต่จะต้องดาเนินการเท่าที่จาเป็น เช่น รูปแบบอาคารร้านค้า วัสดุที่มีในธรรมชาติ ๒) ควรมีการจัดทาแผนหรือผัง ก่อนมีการดาเนินงาน และนาเสนอต่อคณะกรรมการหมู่บ้านหรือชุมชน เพื่อรับทราบและมีมติร่วมกัน ๓) การบริหารจัดการพื้นที่น้าตก ควรมีการแบ่งระยะเวลาดาเนินการ เพื่อการพิจารณาที่รอบคอบมากขึ้น รวมถึงการจัดตั้งงบประมาณต่างๆ จากหน่วยงานที่ดาเนินการได้ เช่น องค์การบริหารส่วนตาบลมหาวัน องค์การบริหารส่วนจังหวัด สานักงานการท่องเที่ยวและการกีฬาประจาจังหวัดตาก เป็นต้น และ ๔) สาหรับประเพณี วัฒนธรรม และวิถีชีวิตต่างๆของชุมชน จะได้มีส่วนร่วมในการให้ข้อมูลและจัดเก็บร่วมกับ สผ. และหน่วยงานอื่นๆ ต่อไป

กลุ่มงานจัดการสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ กองจัดการสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม สผ.

pdf-logo แผนปฏิบัติงานโครงการส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแหล่งธรรมชาติประเภทน้าตก น้าร่องน้าตกธารารักษ์ อ้าเภอแม่สอด จังหวัดตาก

TAGS
เรื่องล่าสุด