admin

เสวนาพิทักษ์มรดกสยาม เรื่อง “การค้า – คุณค่า – ย่านเก่า”

  • Home
  • เรื่อง

สยามสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดเสวนา เรื่อง “การค้า – คุณค่า – ย่านเก่า” เพื่อการรักษาย่านชุมชนเก่าและเมืองเก่าให้ยังคงเป็นพื้นที่อยู่อาศัยที่มีคุณภาพ รักษาความหมายทางประวัติศาสตร์ของพื้นที่และภูมิทัศน์วัฒนธรรม และมีความยั่งยืนด้านการท่องเที่ยว ผู้มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งก็คือ นักธุรกิจ ภาคธุรกิจ สามารุส่งเสริมอัตลักษณ์ตัวตนของย่านชุมชนเก่าได้ แต่หากภาคธุรกิจขาดความเข้าใจบริบททางด้านประวัติศาสตร์และสิ่งแวดล้อมของย่านชุมชนเก่าและเมืองเก่า ธุรกิจนั้นก็อาจลดทอนคุณค่าของพื้นที่พิเศษเหล่านี้ไปอย่างน่าเสียดาย บรรยายโดยวิทยากรทั้ง 5 ท่าน ได้แก่  คุณสุกัลยา ปัณฑะจักร์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานจัดการส่ิงแวดล้อมศิลปกรรม สำนักจัดการส่ิงแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม  ดร.ชูวิทย์ มิตรชอบ รองผู้อำนวยการ องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) นายแพทย์บัญชา พงษ์พานิช กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการบริหารหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ (คนนครศรีธรรมราช) คุณสุวารี วงศ์กองแก้ว ผู้อำนวยการหอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่ (คนเชียงใหม่) และคุณพัฒนา สิทธิสมบัติ ประธานคณะกรรมการเพื่อโครงการสี่เหลี่ยมเศรษฐกิจหอการค้า 10 จังหวัดภาคเหนือ ดำเนินรายการโดย ศาสตราจารย์ ดร.ชัยวัฒน์ สถาอานันท์ ผู้อำนวยการศูนย์ข่าวสารสันติภาพคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดขึ้นเมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2561 ณ หอประชุมสยามสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์

DSCF0744 DSCF0811

DSCF0817 DSCF0829

DSCF0832 DSCF0840

DSCF0773 IMG_7749

สามารถติดตามข่าวสารต่างๆ เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมได้ที่

Facebook ภาคีอนุรักษ์ สวล.ธรรมชาติและศิลปกรรม สผ.

https://www.facebook.com/sukanyaonep/posts/802242986625638?pnref=story

TAGS
เรื่องล่าสุด