admin

เรื่อง ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำผังและแผนการบริหารจัดการพื้นที่สิ่งแวดล้อมธรรมชาติน้ำตกธารารักษ์ บ้านเจดีย์โคะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ครั้งที่ ๒

  • Home
  • เรื่อง

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓ กธศ. โดยกลุ่มงานจัดการสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำผังและแผนการบริหารจัดการพื้นที่สิ่งแวดล้อมธรรมชาติน้ำตกธารารักษ์ บ้านเจดีย์โคะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ครั้งที่ ๒ ภายใต้โครงการบริหารจัดการพื้นที่สิ่งแวดล้อมธรรมชาติอย่างยั่งยืน: โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ประเภทน้ำตก ในพื้นที่นำร่องน้ำตกธารารักษ์ ตำบลมหาวัน อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ระยะที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กุ ตำบลแม่กุ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก โดยมีการนำเสนอแนวความคิดและ (ร่าง) ผังและแผนฯ รวมทั้ง รับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อ (ร่าง) ผังและแผนฯ เพื่อให้การจัดทำผังและแผนการบริหารจัดการพื้นที่สิ่งแวดล้อมธรรมชาติน้ำตกธารารักษ์ บ้านเจดีย์โคะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก มีความครบถ้วนสมบูรณ์ ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมประชุมฯ ประกอบด้วย ชุมชนและผู้นำชุมชน บ้านแม่กุน้อย บ้านม่อนหินเหล็กไฟ บ้านผาลาด ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กุ องค์การบริหารส่วนตำบลมหาวัน อำเภอแม่สอด สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดตาก สำนักงานโยธาธิการและ ผังเมืองจังหวัดตาก สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดตาก สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๔ (ตาก) รวมประมาณ ๕๐ คน ซึ่งการดำเนินการจัดประชุมฯ เป็นไปตามมาตรการของทางกระทรวงสาธารณสุข ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19

TAGS
เรื่องล่าสุด