admin

อบรมสัมมนาเพื่อขับเคลื่อนงานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม

  • Home
  • เรื่อง

สผ.จัดอบรมอบรมสัมมนาเพื่อขับเคลื่อนงานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมไปสู่การปฏิบัติในระดับท้องถิ่น ในวันที่ 29-30 พ.ย.60 ณ ห้องแมจิก 2 โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ โดยมีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ผู้แทนจากสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด และผู้แทนจากหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น 76 จังหวัด รวม 160 คย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในกระบวนการดำเนินงานเพื่ออนุรักษ์คุ้มครอง และฟื้นฟูคุณภาพสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม ให้เจ้าหน้าที่หน่วยอนุรักษ์ ฯ และเจ้าหน้าที่สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด ตามแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระยะยาว รวมทั้งขยายความร่วมมือไปยังเครือข่ายภาคส่วนต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งการประชุมดังกล่าว ได้รับเกียรติจาก นายพุฒิพงศ์ สุรพฤกษ์ รองเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้เกียรติเป็นประธานการประชุม และการอภิปราย และมี นางอินทิรา เอื้อมลฉัตร ผู้อำนวยการสำนักจัดการสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม เป็นผู้กล่าวรายงาน

DSCF8232DSCF8287DSCF8371DSCF8398DSCF8461DSCF8678DSCF8679DSCF8681DSCF8683DSCF8685DSCF8697DSCF8748DSCF8779DSCF8809

TAGS
เรื่องล่าสุด