admin

หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดร้อยเอ็ด

  • Home
  • เรื่อง

หน่วยอนุรักษ์ฯ ร้อยเอ็ด

โรงเรียนสตรีศึกษา

75 ถนนราชดำเนิน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 45000

หัวหน้าหน่วยอนุรักษ์ฯ

นางสาวอำภาพร  ศรีสารคาม

โทรศัพท์ : 0 4351 1410

โทรสาร : 0 4351 9071

มือถือ : 08 5745 7003,

08 1975 5660

Email : ampa_nidnoi@hotmail.com

 

เจ้าหน้าที่หน่วยอนุรักษ์ฯ

นายธนบดี  เมาะราษี

Roi Et02

โทรศัพท์ : 0 4351 1410

โทรสาร : 0 4351 9071

มือถือ : 08 5768 7593

Email : tanabordee2516ms@gmail.com

TAGS