admin

หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น

  • Home
  • เรื่อง

หน่วยอนุรักษ์ฯ ขอนแก่น

โรงเรียนกัลยาณวัตร

240 ถนนหลังเมือง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000

หัวหน้าหน่วยอนุรักษ์ฯ

นางพรจิตต์  ไกรขุนทศ

โทรศัพท์ : 0 4322 4427

โทรสาร : 0 4322 4175

มือถือ : 08 6222 3661

Email:Kanlayanawat@hotmail.com

krumamkw@gmail.com

 

เจ้าหน้าที่หน่วยอนุรักษ์ฯ

นางอุบล  สกุลเจริญศิริ

Khon Kaen02

โทรศัพท์ : 0 4322 4427

โทรสาร : 0 4322 4175

มือถือ : 08 1260 8190

E-mail: ooy@hotmail.com

TAGS