admin

หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร

  • Home
  • เรื่อง

หน่วยอนุรักษ์ฯ สกลนคร

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

680 หมู่ 11 ถนนนิตโย ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000

หัวหน้าหน่วยอนุรักษ์ฯ

นายสพสันติ์  เพชรคำ

โทรศัพท์ : 0 4274 4009

โทรสาร : 0 4274 4009

มือถือ : 08 1873 3245

Email : spetchkam7@gmail.com

 

เจ้าหน้าที่หน่วยอนุรักษ์ฯ

นางสาวชุติมา  ภูลวรรณ

Sakon Nakhon02

โทรศัพท์ : 0 4274 4009

โทรสาร : 0 4274 4009

มือถือ : 08 8728 9789

Email : hesheit_8@hotmail.com

TAGS
เรื่องล่าสุด