admin

หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดนครพนม

  • Home
  • เรื่อง

หน่วยอนุรักษ์ฯ นครพนม

ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดนครพนม

โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 48000

หัวหน้าหน่วยอนุรักษ์ฯ

ดร.อร่ามจิต  ชิณช่าง

โทรศัพท์ : 0 4251 1188 ต่อ 123

โทรสาร : 0 4251 1647

0 4251 2060

มือถือ : 08 1574 4666

Email : Aramjit.ch@gmail.com

 

เจ้าหน้าที่หน่วยอนุรักษ์ฯ

นายสุนทร  จอมพรรษา

Nakhon Phanom02

โทรศัพท์ : 0 4251 1188 ต่อ 123

โทรสาร : 0 4251 1647

0 42514 2060

มือถือ : 08 4788 0297

Email : soonthornjom@gmail.com

TAGS
เรื่องล่าสุด