admin

หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดเลย

  • Home
  • เรื่อง

หน่วยอนุรักษ์ฯ เลย

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภักฏเลย

ถนนเลย-เชียงคาน ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย 42000

หัวหน้าหน่วยอนุรักษ์ฯ

นายศักดิ์ชาย  พวงจันทร์

โทรศัพท์ : 0 4280 8000 ต่อ 45128

โทรสาร : 0 4281 3060 ต่อ 45128

0 4281 1143

มือถือ : 08 6459 0280

Email : maloei@outlook.com

 

เจ้าหน้าที่หน่วยอนุรักษ์ฯ

นางสาวอภิญญา  พิมพ์ประเสริฐ

Loei 02

โทรศัพท์ : 0 4281 3060 ต่อ 45128

โทรสาร : 0 4218 1143

มือถือ : 08 1486 4569

Email : cooprnym@gmail.com

TAGS
เรื่องล่าสุด