admin

หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดกำแพงเพชร

  • Home
  • เรื่อง

หน่วยอนุรักษ์ฯ กำแพงเพชร

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

1 หมู่ 1 ตำบลนครชุม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 62000

หัวหน้าหน่วยอนุรักษ์ฯ

ผศ . เยาวลักษณ์  ใจวิสุทธิ์หรรษา

โทรศัพท์ : 0 5570 6555 ต่อ 1601

โทรสาร : 0 5570 6518

มือถือ : 08 1962  6862

Email : Tamon-1@hotmail.com

https://www.facebookcom/culturekpru

 

เจ้าหน้าที่หน่วยอนุรักษ์ฯ

นางสาวธฤษวรรณ  ธรรมสอน

Kamphaeng phet02

โทรศัพท์ : 0 5570 6555 ต่อ 1601

โทรสาร : 0 5570 6518

มือถือ : 09 1838 5561

Email : bon-coffee@hotmail.com

TAGS
เรื่องล่าสุด