admin

หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดอุตรดิตถ์

  • Home
  • เรื่อง

หน่วยอนุรักษ์ฯ อุตรดิตถ์

กองศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

27 ถนนอินใจ  ตำบลท่าอิฐ  อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000


นายเอกพงษ์  วรรณจักร์
หัวหน้าหน่วยอนุรักษ์ฯ

โทรศัพท์ : 0 5541 1096 ต่อ 1681

โทรสาร : 0 5541 1296

0 5541 6020

มือถือ : 08 6114 9733

 


เจ้าหน้าที่หน่วยอนุรักษ์ฯ

นางสาววันเพ็ญ  วงกลม

Uttaradit02
โทรสาร : 0 5541 1296

โทรศัพท์ : 0 5541 1096 ต่อ 1681

0 5541 6020

มือถือ : 08 5051 6805

TAGS
เรื่องล่าสุด