admin

หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย

  • Home
  • เรื่อง

หน่วยอนุรักษ์ฯ เชียงราย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

80 หมู่ 9 ถนนพหลโยธิน ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100

หัวหน้าหน่วยอนุรักษ์ฯ

นายสมหวัง  อินทร์ไชย

โทรศัพท์ : 0 5377 6211

โทรสาร :  0 5377 6463

มือถือ : 08 9635 4827

Email:somwang_inchai@yahoo.com

 

เจ้าหน้าที่หน่วยอนุรักษ์ฯ

นายเจษฎา  สอนบาลี

Chiang Rai 02

โทรศัพท์ : 0 5377 6211

โทรสาร : 0 5377 6463

มือถือ : 08 6923 5480

Email : sonbali@hotmail.com

TAGS
เรื่องล่าสุด