admin

หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย

  • Home
  • เรื่อง

หน่วยอนุรักษ์ฯ พะเยา

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม

97 ถนนประตูชัย ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000

หัวหน้าหน่วยอนุรักษ์ฯ

นางสมพิศ  ศีติสาร

โทรศัพท์ : 0 5443 1275

โทรสาร : 0 5443 1522

มือถือ : 08 1031 3699

Email : kanoon21@gmail.com

 

เจ้าหน้าที่หน่วยอนุรักษ์ฯ

นายพันธกร  ตันติเพชราวรรณ์

Phayao 02

โทรศัพท์ : 0 5443 1275

โทรสาร :  0 5443 1522

มือถือ : 08 4173 3270

Email : punthakorn.t@ppk.ac.th

TAGS
เรื่องล่าสุด