admin

หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน

  • Home
  • เรื่อง

หน่วยอนุรักษ์ฯ แม่ฮ่องสอน

โรงเรียนห้องสอนศึกษา

1/17 ถนนขุนลุมประพาส ตำบลจองคำ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58000

หัวหน้าหน่วยอนุรักษ์ฯ

นายทินกร  สถิตเจริญกุล

โทรศัพท์ : 0 5361 1349

โทรสาร :  0 5361 2079

มือถือ : 08 2895 1114

Email : tksatid@gmail.com

 

เจ้าหน้าที่หน่วยอนุรักษ์ฯ

นายเทอดพงษ์  ไวทย์เวทย์

Mueang Mae Hong 02

โทรศัพท์ : 0 5361 1349

โทรสาร : 0 5361 2079

TAGS
เรื่องล่าสุด