admin

หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดลำพูน

  • Home
  • เรื่อง

หน่วยอนุรักษ์ฯ ลำพูน

โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์

12 ถนนลำพูน – ป่าซาง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน 51000

หัวหน้าหน่วยอนุรักษ์ฯ

นายจตุพร  สุทธวานิช

โทรศัพท์ : 0 5353 5304

โทรสาร : 0 5351 1060

มือถือ : 08 1724 3109

Email : jatupornsu01@gmail.com

 

เจ้าหน้าที่หน่วยอนุรักษ์ฯ

นายสมพร  นวลปันยอง

Lumpun 02

 

โทรศัพท์ : 0 5353 5304

โทรสาร : 0 5351 1060

มือถือ : 08 9838 6211

TAGS
เรื่องล่าสุด