admin

สำรวจแหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ประเภทน้าตก ณ น้าตกธารารักษ์ บ้านเจดีย์โค๊ะ ต.มหาวัน อ.แม่สอด จ.ตาก

  • Home
  • เรื่อง

เมื่อวันที่ 25-28 พฤศจิกายน 2561 เจ้าหน้าที่ สผ. ร่วมกับ อบต.มหาวัน โรงเรียนเจดีย์โค๊ะ และผู้ใหญ่บ้าน บ้านเจดีย์โค๊ะ ปรึกษาหารือร่วมกันเกี่ยวกับโครงการ “ส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ประเภทน้้าตก: น้้าตกธารารักษ์ ต.มหาวัน อ.แม่สอด จ.ตาก ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมอันเนื่องมาจากพระราชด้าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) สผ. ระยะที่ 5 ปีที่หก (ตุลาคม 2559-2564)” และเข้าส้ารวจพื้นที่เบื้องต้น เกี่ยวกับการวางผังบริเวณในเขตพื้นที่ให้บริการ การท้าเกษตรกรรมและส้ารวจพรรณไม้เบื้องต้นบริเวณน้้าตกธารารักษ์

pdf-logoแหล่งธรรมชาติบ้านธารารักษ์

TAGS
เรื่องล่าสุด