admin

สรุปภารกิจการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์และเมืองเก่า

  • Home
  • เรื่อง

1. สำนักงานเลขานุการ

– คณะกรรมการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์ และเมืองเก่า

– คณะอนุกรรมการกลั่นกรองและพิจารณาแผนการดำเนินงานในพื้นที่เมืองเก่า

– คณะอนุกรรมการกลั่นกรองและพิจารณาแผนการดำเนินงานในกรุงรัตนโกสินทร์

TAGS
เรื่องล่าสุด