admin

สรุปผลการดำเนินโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแหล่งมรดกโลก (ปีงบประมาณ 2559)

  • Home
  • เรื่อง

สรุปผลการดำเนินโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแหล่งมรดกโลกและแหล่งที่มีคุณค่าความโดดเด่นในระดับสากลอย่างยั่งยืน: แผนจัดการการอนุรักษ์และคุ้มครองแหล่งมรดกทางวัฒนธรรม วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดนครศรีธรรมราช

          ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 สผ. ดำเนินโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแหล่ง มรดกโลกและแหล่งที่มีคุณค่าความโดดเด่นในระดับสากลอย่างยั่งยืน: แผนจัดการการอนุรักษ์และคุ้มครองแหล่งมรดก ทางวัฒนธรรม วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อจัดทำแผนจัดการการอนุรักษ์และคุ้มครองแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรม วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมกำหนดแนวทางและมาตรการในการดูแล และส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจในคุณค่าและความสำคัญของแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมที่อยู่ระหว่างเตรียมการนำเสนอเป็นแหล่งมรดกโลกให้กับชุมชนและหน่วยงานโดยรอบแหล่งฯ ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนและหน่วยงานส่วนท้องถิ่น โดยมีผลการดำเนินโครงการ ดังนี้

1) กิจกรรมเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้ การตระหนักถึงคุณค่าความสำคัญของแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมในท้องถิ่นตน

2) การจัดประชุมระดมความคิดเห็นร่วมกันเพื่อจัดทำแผนจัดการการอนุรักษ์คุ้มครองและปรับปรุงสภาพแวดล้อมแบบองค์รวม และร่วมกันกำหนดแนวทางและมาตรการในการอนุรักษ์พื้นที่ จำนวน 2 ครั้ง และได้จัดทำเอกสารเผยแพร่ เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินงานตามอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลก ดังนี้

1) แผ่นพับเผยแพร่และประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับคุณค่าความโดดเด่นของวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดนครศรีธรรมราช

2) สื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับคุณค่าความโดดเด่นของวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดนครศรีธรรมราช

TAGS
เรื่องล่าสุด