admin

สรุปการดำเนินงานการจัดการความรู้เกี่ยวกับการดำเนินการ Green office ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562

  • Home
  • เรื่อง

ได้สรุปการดำเนินงานการจัดการความรู้เกี่ยวกับการดำเนินการ Green Office ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ของ กธศ. ให้กับเจ้าหน้าที่โดยคุณวรนิจ ไกรพินิจ ซึ่งการจัดกิจกรรมครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากคุณสุกัลยา ปัณฑะจักร์ รก.ผอ.กธศ. เป็นประธานในการเปิดกิจกรรมดังกล่าว

       ทั้งนี้ จากการให้ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินการ Green Office ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ของกธศ. ซึ่งมีการดำเนินการตั้งแต่เดือนเมษายนเป็นต้นมานั้น ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากเจ้าหน้าที่ กธศ. ในการดำเนินการแก้ไขและปรับปรุงการจัดการสภาพแวดล้อมภายนอกและภายในกธศ. รวมถึงได้รับความร่วมมือในการร่วมกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินการ Green Office ทำให้เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับดำเนินการ Green Office มากขึ้น รวมทั้ง สามารถนำไปปรับปรุงการปฏิบัติงานในปัจจุบันให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน และร่วมมือร่วมใจกันรักษาสิ่งแวดล้อม ลดการใช้พลังงานในสำนักงาน ทั้งนี้ ได้นำผลการดำเนินงานในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของ กธศ. เสนอให้กอง/กลุ่มงานอิสระอื่นๆ ทราบในงานกิจกรรม KM Day ในวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๒ ด้วยแล้ว

TAGS
เรื่องล่าสุด