admin

การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม สผ.เปิดตัวโครงการมรดกของชาติไทย

  • Home
  • Posts

สผ.เปิดตัวโครงการมรดกของชาติไทย

นาง นิศากร โฆษิตรัตน์ เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมชี้แจงโครงการมรดกของชาติไทย เมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๔ ณ โรงแรมลำพูนวิล จังหวัดลำพูน และวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๔ ณ โรงแรมเวียงทอง จังหวัดลำปาง โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน (นายประจักษ์จิตต์ อภิวาท) และผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง (นายอธิคม สุพรรณพงศ์) ให้การต้อนรับ

โครงการ มรดกของชาติไทย มีวัตถุประสงค์ เพื่อประกาศแหล่งธรรมชาติและแหล่งศิลปกรรมอันควรอนุรักษ์ ซึ่งเป็นมรดกของชาติ และเพื่อเป็นการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแหล่งมรดกของชาติมีคุณค่า โดยจะดำเนินการในพื้นที่จังหวัดลำพูน ลำปาง แพร่ และน่าน เพื่อเป็นต้นแบบในด้านกระบวนการที่อยู่บนพื้นฐานของการมีส่วนร่วมของภาคส่วน ต่างๆ สาระสำคัญที่จะดำเนินการในเบื้องต้น คือ การจัดทำหลักเกณฑ์ในการพิจารณามรดกของชาติไทย จัดทำฐานข้อมูลมรดกของชาติ ไทยอย่างเป็นระบบ รวมทั้งสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการอนุรักษ์แหล่งธรรมชาติและศิลปกรรม ให้กับทุกภาคส่วน ตลอดจนสร้างกระบวนการและเครือข่ายสนับสนุนการประกาศมรดของชาติไทย

Recent Posts