admin

รายงานผลการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญ ครั้งที่ 39

  • Home
  • เรื่อง

วันที่มีมติ 30/09/2558

คณะรัฐมนตรีมีมติ

1. รับทราบและมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ ดังนี้

1.1 รับทราบผลการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญ ครั้งที่ 39 ระหว่างวันที่ 28 มิถุนายน – 8 กรกฎาคม 2558 ณ กรุงบอนน์ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ซึ่งมีประเด็นสำคัญในส่วนที่เกี่ยวข้องกับราชอาณาจักรไทย 3 เรื่อง ได้แก่ (1) การรับรองอนุสรณ์สถานแหล่งต่าง ๆ และภูมิทัศน์ของเชียงใหม่ นครหลวงของล้านนา (Monument, Sites and Cultural Landscape of Chiang Mai, Capital of Lanna) ไว้ในบัญชีรายชื่อเบื้องต้น (Tentative List) (2) การรับรองรายงานสถานภาพการอนุรักษ์พื้นที่กลุ่มป่าดงพญาเย็น-เขาใหญ่ และนครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา และ (3) ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงเอกสารสำหรับการขึ้นทะเบียนพื้นที่กลุ่มป่าแก่งกระจานเป็นมรดกโลก

1.2 มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนับสนุนการดำเนินงานตามมติคณะกรรมการมรดกโลกฯ โดยการหารือร่วมกันอย่างใกล้ชิดเพื่อให้การดำเนินงานตามข้อมติคณะกรรมการมรดกโลกและแผนการดำเนินงานตามแผนขับเคลื่อน (Road Map) พื้นที่กลุ่มป่าดงพญาเย็น-เขาใหญ่ และพื้นที่กลุ่มป่าแก่งกระจาน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีผลเป็นรูปธรรม

1.3 มอบหมายให้สำนักงบประมาณจัดสรรงบประมาณสนับสนุนให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงานตามพันธกรณีอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลก

2. ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรับความเห็นของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่เห็นควรพิจารณาอนุญาตให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อคุณภาพชีวิตของประชาชนในประเทศเข้าศึกษาวิจัยเพื่อนำมาประกอบการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมในพื้นที่กลุ่มป่าดงพญาเย็น-เขาใหญ่ และร่วมกันจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรมเพื่อให้พื้นที่ดังกล่าวยังคงเป็นมรดกโลกต่อไป รวมทั้งพิจารณากันเขตแผนงานโครงการที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างพื้นฐานด้านแหล่งน้ำในพื้นที่กลุ่มป่าแก่งกระจานออกจากแผนที่แนบท้ายการขึ้นทะเบียนแหล่งมรดกโลกกลุ่มป่าแก่งกระจานก่อนเสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญ ครั้งที่ 40 เพื่อให้พื้นที่กลุ่มป่าแก่งกระจานยังคงความเป็นธรรมชาติ และความเห็นของสำนักงบประมาณเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการดำเนินการดังกล่าว ไปพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย

 

TAGS
เรื่องล่าสุด