admin

รายงานการประชุมสัมมนาวิชาการ คณะกรรมการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่า

  • Home
  • เรื่อง

เอกสารเผยแพร่การประชุมสัมมนาวิชาการ คณะกรรมการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่า ภายใต้โครงการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่า

เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2560 เวลา 8.00-16.00 น. ณ อาคาร Convention Center โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ

pdf-logo รายงานการประชุมสัมมนาวิชาการ คณะกรรมการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่า

TAGS
เรื่องล่าสุด