admin

รองเลขาธิการสำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, เจ้าหน้าที่กลุ่มงานจัดการสิ่งแวดล้อมศิลปกรรมและนายอำเภอศรีมโหสถ เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2562

  • Home
  • เรื่อง

นายพุฒิพงศ์  สุรพฤกษ์ รองเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองจัดการสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม และ นางสาวจีรภา ทองศรี นายอำเภอศรีมโหสถ เข้าพบ นายพิบูลย์ หัตถกิจโกศล ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ณ ศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรี เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2562 เพื่อเรียนแจ้งผลการติดตามการดำเนินงาน ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการกำหนดเขตพื้นที่ และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม                   ในบริเวณพื้นที่เมืองโบราณศรีมโหสถ อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี พ.ศ.2558 ซึ่งจะหมดอายุการบังคับใช้ในเดือนกันยายน 2563

 

TAGS
เรื่องล่าสุด