admin

มองงานผ่านเลนส์เชิงสร้างสรรค์ (การจัดการองค์ความารู้ KM)

  • Home
  • เรื่อง

การจัดการองค์ความรู้ (KM) วันที่ 24 เมษายน 2561 ณ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง “มองงานผ่านเลนส์เชิงสร้างสรรค์” โดยนางสุกัลยา ปัณฑะจักร์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานจัดการสิ่งแวดล้อมศิลปกรรม ได้กล่าวถ่ายทอดประสบการณ์การทำงาน ประกอบด้วยภารกิจที่รับผิดชอบ และเล่าประสบการณ์จากการเดินทางไปศึกษาดูงาน เพื่อเป็นแนวทางที่คาดว่าจะเป็นประโยชน์ในการพิจารณาให้ข้อคิดและข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม เช่น การเข้าถึงพื้นที่แหล่ง การประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ การติดตั้งป้ายในแหล่งธรรมชาติและศิลปกรรม โดยเรื่องราวต่างๆ สะท้อนให้เห็นถึงรูปแบบและวิธีการจัดการแหล่งธรรมชาติและศิลปกรรมที่ได้รับการส่งเสริมเป็นสถานที่ท่องเที่ยว พื้นที่ธรรมชาติ พื้นที่อนุรักษ์ พื้นที่เมืองเก่า และพื้นท่ีมรดกโลก รวมทั้งให้ข้อคิดในการทำงานเพื่อเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ได้แก่ เรียนรู้ ตั้งใจ มีสติ รอบคอบ ถูกต้องแม่นยำ ฉับไว มีมนุษยสัมพันธ์ และความคิดสร้างสรรค์

TAGS
เรื่องล่าสุด