มติคณะรัฐมนตรี กลุ่มงานจัดการสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

๑. วันที่ ๒๑ ก.ย. ๒๕๒๕ เรื่…

มติคณะรัฐมนตรี

คณะรัฐมนตรี มีมติวันที่ ๒๑ …

ท่าทีของราชอาณาจักรไทยในการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญ ครั้งที่ 40

วันที่มีมติ 05/07/2559 คณะร…

รายงานผลการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญ ครั้งที่ 39

วันที่มีมติ 30/09/2558 คณะร…

ท่าทีของราชอาณาจักรไทยในการประชุมคณะกรรมการมรดกโลก

วันที่มีมติ 23/06/2558 คณะร…

การเสนออุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท จังหวัดอุดรธานี เข้าสู่บัญชีรายชื่อมรดกโลก

วันที่มีมติ  27/01/2558 คณะ…

การเสนออนุสรณ์สถาน แหล่งต่าง ๆ และภูมิทัศน์วัฒนธรรมของเชียงใหม่ นครหลวงของล้านนา เข้าสู่บัญชีรายชื่อเบื้องต้น (Tentative List)

วันที่มีมติ 27/01/2558 คณะร…

การนำเสนอพื้นที่กลุ่มป่าแก่งกระจาน (KKFC) เพื่อขอขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกทางธรรมชาติ

วันที่มีมติ 29/01/2556 คณะร…