admin

มติคณะรัฐมนตรี กลุ่มงานจัดการสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

  • Home
  • เรื่อง

๑. วันที่ ๒๑ ก.ย. ๒๕๒๕ เรื่องแนวทางการอนุรักษ์ธรรมชาติ

pdf-logo  เรื่องแนวทางการอนุรักษ์ธรรมชาติ

๒. วันที่ ๗ พ.ย. ๒๕๓๒ เรื่องการประกาศแหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์เนื่องในปีแห่งการพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

pdf-logo เรื่องการประกาศแหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์เนื่องในปีแห่งการพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๓. วันที่ ๓ ก.ค. ๒๕๓๓ เรื่องแผนแม่บทเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ

pdf-logo  เรื่องแผนแม่บทเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ

๔. วันที่ ๑๘ ก.ย. ๒๕๔๔ เรื่องมติคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่องนโยบายและแผนงานการอนุรักษ์และพัฒนาสภาพแวดล้อมแม่น้ำ คู คลอง

pdf-logo  เรื่องมติคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่องนโยบายและแผนงานการอนุรักษ์และพัฒนาสภาพแวดล้อมแม่น้ำ คู คลอง

๕. วันที่ ๒๒ ก.ย. ๒๕๕๒ เรื่องแผนแม่บทเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๒ – ๒๕๕๖)

pdf-logo  เรื่องแผนแม่บทเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๒ – ๒๕๕๖)

๖. วันที่ ๑๘ เม.ย. ๒๕๖๐ เรื่องเกณฑ์การรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ประเภทธรณีสัณฐานและภูมิลักษณวรรณา ภูเขา และน้ำตก

pdf-logo  เรื่องเกณฑ์การรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ประเภทธรณีสัณฐานและภูมิลักษณวรรณา ภูเขา และน้ำตก

๗. วันที่ ๖ ก.พ. ๒๕๖๑ เรื่องเกณฑ์การรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ประเภทถ้ำ

pdf-logo  เรื่องเกณฑ์การรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ประเภทถ้ำ

TAGS
เรื่องล่าสุด