มติคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 20 ก.ย. 2544

 มติคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 20 ก.ย. 2544

มติกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติเรื่องแนวทางการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ 2525

 มติกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติเรื่องแนวทางการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ 2525

คณะอนุกรรมการสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม

  ผลการดำเนินงานปีปฏิทิน 2557 กก.วล.  ผลการดำเนินงานปีปฏิทิน 2558 สธศ.  ผลการดำเนินงานปีปฏิทิน 2559

การประชุมคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลก ครังที่ 2/2559

 การประชุมคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลก ครังที่ 2-2559  

การประชุมคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลก ครังที่ 1/2559

 การประชุมคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลก ครังที่ 1-2559

การประชุมคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลก ครังที่ 1/2558

การประชุมคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลก ครังที่ 1-2558  

การประชุมคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลก ครั้งที่ 3/2556

เรื่องพิจารณา 3 เรื่อง ได้แก่ แผนการจัดการกลุ่มป่าดงพญาเย็น – เขาใหญ่ การให้เสียงสนับสนุนรัฐภาคีอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลก ในการเลือกตั้งเป็นกรรมการในคณะกรรมการมรดกโลก ในการประชุมสมัชชารัฐภาคีอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลกสมัยสามัญ ครั้งที่ 19 (19th General Assembly of State Parties) ระหว่างวันที่ 19 – 21 พฤศจิกายน 2556 ณ สำนักงานใหญ่ยูเนสโก กรุงปารีส…

การประชุมคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลก ครั้งที่ 2/2556

เรื่องพิจารณา 1 เรื่อง ได้แก่ ท่าทีของราชอาณาจักรไทย ในการประชุมคณะกรรมการมรดกโลก สมัยสามัญ ครั้งที่ 37  คณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลก ครั้งที่ 2-2556  

การประชุมคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลก ครั้งที่ 1/2556

เรื่องพิจารณา 4 เรื่อง ได้แก่ คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการมรดกโลกทางธรรมชาติ การเตรียมการด้านท่าทีของราชอาณาจักรไทย และ (ร่าง) องค์ประกอบคณะผู้แทนไทย ในการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญ ครั้งที่ 37 การขอเสียงสนับสนุนภายใต้กรอบการดำเนินงานตามอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลก การขอแก้ไขชื่อพื้นที่กลุ่มป่าแก่งกระจานตามมติคณะรัฐมนตรี  การประชุมคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลก ครังที่ 1/2556