admin

ประสาน ติดตาม ประเมินระบบนิเวศของแหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ และประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ณ จ.มุกดาหาร ยโสธร อุบลราชธานี และบุรีรัมย์ ระหว่างวันที่ 12-16 พฤศจิกายน 2561

  • Home
  • เรื่อง

เมื่อวันที่ 12-16 พฤศจิกายน 2561 เจ้าหน้าที่กลุ่มจัดการสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ สผ. ได้เข้าประสานงาน ติดตาม ประเมินคุณภาพแหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ และประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ณ จังหวัดมุกดาหาร ยโสธร อุบลราชธานี และบุรีรัมย์ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ ทสจ. เจ้าหน้าที่หน่วยอนุรักษ์ฯ และองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ประสาน ติดตาม ประเมินระบบนิเวศของแหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์และประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ณ จ.มุกดาหาร ยโสธร อุบลราชธานี และบุรีรัมย์ ระหว่างวันที่ 12-16 พฤศจิกายน 2561 กลุ่มงานจัดการสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ กองจัดการสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม สผ. สามพันโบก อ.โพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี แหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ที่สารวจฯ ได้แก่ แหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ประเภทนาตก คือ นาตกตาดโตน อยู่ในเขตรับผิดชอบของ อบต.โนนยาง อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร ประเภทถา คือ ภูถาพระ อยู่ในเขตรับผิดชอบของเทศบาลตาบลกุดแห่ อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร ประเภทธรณีสัณฐานและภูมิสักษณวรรณา คือ สามพันโบก อยู่ในเขตรับผิดชอบของ อบต.เหล่างาม อ.โพธิ์ไทรจ.อุบลราชธานี และประเภทภูเขา คือ เขากระโดง อยู่ในความรับผิดชอบของเขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขากระโดง (วนอุทยานเขากระโดง) และภูพระอังคาร อยู่ในเขตรับผิดชอบของ อบต.เจริญสุขอ.เฉลิมพระเกียรติ จ.บุรีรัมย์

pdf-logo ประสาน ติดตาม ประเมินระบบนิเวศของแหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ และประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ณ จ.มุกดาหาร ยโสธร อุบลราชธานี และบุรีรัมย์

TAGS
เรื่องล่าสุด