admin

ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำผังและแผนการบริหารจัดการพื้นที่สิ่งแวดล้อมธรรมชาติน้ำตกธารารักษ์ บ้านเจดีย์โคะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

  • Home
  • เรื่อง

เมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๓ กธศ. โดยกลุ่มงานจัดการสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ ร่วมกับมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ โดย ผศ. ดร. นิตยา เมี้ยนมิตร และคณะ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำผังและแผนการบริหารจัดการพื้นที่สิ่งแวดล้อมธรรมชาติน้ำตกธารารักษ์ บ้านเจดีย์โคะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ภายใต้โครงการบริหารจัดการพื้นที่สิ่งแวด้อมธรรมชาติอย่างยั่งยืน: โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม แหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ประเภทน้ำตก ในพื้นที่นำร่องน้ำตกธารารักษ์ ตำบลมหาวัน อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ระยะที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านเจดีโคะ ตำบลมหาวัน อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก โดยมีการนำเสนอแนวความคิดและ (ร่าง) ผังและแผนฯ รวมทั้งรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อ (ร่าง) ผังและแผนฯ เพื่อการจัดทำผังและแผนการบริหารจัดการพื้นที่สิ่งแวดล้อมธรรมชาติน้ำตกธารารักษ์ บ้านเจดีย์โคะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมประชุมฯ ประกอบด้วย เจ้าสำนักสงฆ์น้ำตกธารารักษ์ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดตาก ปลัดอำเภอแม่สอด ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดตาก (เกษตรที่สูง) อุทยานแห่งชาติน้ำตกพาเจริญ (เตรียมการ) สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๔ (ตาก) โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ เพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอแม่สอด โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ นายกองค์การ บริหารส่วนตำบลมหาวัน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และชุมชน รวมประมาณ ๘๐ คน ซึ่งดำเนินการจัดประชุมฯ เป็นไปตามมาตรการของทางกระทรวงสาธารณสุข ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID – 19

TAGS
เรื่องล่าสุด