admin

ประชุมรับฟังความคิดเห็นกลุ่มย่อย (Focus Group) ครั้งที่ 2 (7)

  • Home
  • เรื่อง

โครงการจัดทำ Road Map การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมแห่งชาติระยะ 20 ปี (2561-2579) ณ ห้องประชุมพริบพรีศรีราชภัฏ อาคาร 23 ชั้น 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จังหวััด เพชรบุรี

TAGS