admin

ประชุมคณะอนุกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมประจำจังหวัดตรัง ครั้งที่ 2/2563

  • Home
  • เรื่อง

ประชุมคณะอนุกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมประจำจังหวัดตรัง ครั้งที่ 2/2563
วันอังคารที่ 14 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.00-16.30 น. ณ ห้องประชุมมรกต ชั้น ศาลากลางจังหวัดตรัง
มีการประชุมคณะอนุกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมประจำจังหวัด ครั้งที่ 2/2563
โดยมี นายลือชัย เจริญทรัพย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานการประชุม โดยมีผู้แทนจากส่วนราชการและผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการเข้าร่วม 40 คน ในการนี้ นายประเสริฐ ศิรินภาพร
รองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเจ้าหน้าที่ สผ.เข้าร่วมประชุม เพื่อนำเสนอโครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานอนุรักษ์ฟื้นฟูย่านชุมชนเก่าระดับจังหวัด ระยะ 1 :
พื้นที่นำร่องจังหวัดตรัง ซึ่งที่ประชุมมีมติ เห็นชอบต่อการประกาศย่านชุมชนเก่า 6 ย่าน เป็นมรดกจังหวัด ได้แก่ 1) ย่านชุมชนเก่าตลาดห้วยยอด 2) ย่านชุมชนเก่าหยงสตาร์ 3) ย่านชุมชนเก่าตลาด
ท่าข้าม 4) ย่านชุมชนเก่าตลาดทุ่งยาว 5) ย่านชุมชนเก่าตลาดกันตัง และ 6) ย่านชุมชนเก่าย่านตาขาว และให้นำเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดตรังลงนามประกาศเป็มรดกจังหวัดต่อไป

TAGS
เรื่องล่าสุด