admin

ประชุมคณะอนุกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม ประจำจังหวัดจันทบุรี ครั้งที่ 2/2563

  • Home
  • เรื่อง

ประชุมคณะอนุกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม ประจำจังหวัดจันทบุรี ครั้งที่ 2/2563
เมื่อวันที่วันอังคารที่ 21 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.30 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 8 อาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร 36) มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
เมื่อวันอังคารที่ 21 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.30-12.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 8 อาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร 36) มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี มีการประชุมคณะอนุกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมประจำจังหวัดจันทบุรี ครั้งที่ 2/2563 โดยมี นายอลงกรณ์ แอคะรัจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานการประชุม โดยมีผู้แทนจากส่วนราชการและผู้ทรงคุณวุฒิในคณะอนุกรรมการเข้าร่วม รวม 45 คน ในการนี้ นายประเสริฐ ศิรินภาพร รองเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเจ้าหน้าที่ สผ. เข้าร่วมประชุม เพื่อนำเสนอโครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานอนุรักษ์ฟื้นฟูย่านชุมชนเก่าระดับจังหวัด ระยะ 1 : พื้นที่นำร่องจังหวัดจันทบุรี ซึ่งที่ประชุมมีมติ เห็นชอบต่อการประกาศย่านชุมชนเก่า 7 ย่าน เป็นมรดกจังหวัด ได้แก่ ๑)ย่านชุมชนเก่าหนองบัว ๒) ย่านชุมชนเก่าตลาดบางกะจะ ๓) ย่านชุมชนเก่าท่าแฉลบ ๔) ย่านชุมชนเก่าตลาดท่าใหม่ ๕) ย่านชุมชนเก่าตลาดพลิ้ว ๖) ย่านชุมชนเก่าตลาดขลุง และ
๗)ย่านชุมชนเก่าตลาดมะขาม และให้นำเสนอ ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ลงนามประกาศเป็นมรดกจังหวัดต่อไป

TAGS