กลุ่มงานอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์และเมืองเก่า

นางสาวสิริวรรณ สุโอฬาร
ผอ. กลุ่มงานอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์และเมืองเก่า
นางสาวปวีณ์ริศา อาจสาลี
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ
นางสาวน้ำทิพย์ ศรีวงษ์ฉาย
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ
นางสาวอรชุลี วิเชียรประดิษฐ์
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ
นางสาวปารดา อ่วมสวัสดิ์
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวกมลรัตน์ รู้สมัย
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวธนิดา จันทร์ฉาย
เจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวรัตนาภรณ์ สิทธิแก้ว
เจ้าหน้าที่ประสานงานด้านเมืองเก่า