กลุ่มงานจัดการสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

นางสาวสโรชา หรุ่นศิริ
ผู้อำนวยการกลุ่มงานจัดการสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ
โทรศัพท์ 0 2265 6579
-

โทรศัพท์ 0 2265 6580

นางสาววรนิจ ไกรพินิจ
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ

โทรศัพท์ 0 2265 6753

นางสาวนิลอุบล ไวปรีชี
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ

โทรศัพท์ 0 2265 6754

นางสาววรรณเพ็ญ สอาดเอี่ยม
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

โทรศัพท์ 0 2265 6580

-
เจ้าหน้าที่ธุรการ

โทรศัพท์ 0 2265 6580

นางสาวณัฐนรี สาระพิมพ์
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

โทรศัพท์ 0 2265 6580

นางสาววิไลวรรณ อยู่สำราญ
เจ้าหน้าที่ประสานงานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

โทรศัพท์ 0 2265 6580