กลุ่มงานจัดการสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

นายธีระ จันทร์เพชร
ผอ. กลุ่มงานจัดการสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ
โทรศัพท์ 0 2265 6579
นางสาวกนกกาญจน์ โกติรัมย์
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ
โทรศัพท์ 0 2265 6500 ต่อ 6754
นางสาววรนิจ ไกรพินิจ
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ
โทรศัพท์ 0 2265 6580
นางสาวนิลอุบล ไวปรีชี
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ
นางสาววรรณเพ็ญ สอาดเอี่ยม
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวน้ำฝน บุญเนตร
เจ้าหน้าที่ธุรการ
นางสาวณัฐนรี สาระพิมพ์
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวฉัตรฑริกา กระเสาร์
เจ้าหน้าที่ประสานงานอนุรักษ์ สวล.ธรรมชาติ