กลุ่มงานจัดการสิ่งแวดล้อมศิลปกรรม

นางสุกัลยา ปัณฑะจักร์
ผอ. กลุ่มงานจัดการสิ่งแวดล้อมศิลปกรรม
นางสาวมัณฑนา ศิริวรรณ
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ
นางสาวสุนิสา ประดับราช
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ
นาวสาวนิลุบล ผ่องศรี
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ
นางสาวปทิดา แสงน้อย
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวชนินาถ สุขเจริญ
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
นายธนไชย ปานเจริญ
เจ้าหน้าที่ธุรการ
นางสาวพิชญ์ศุภร วิสุทธิ
เจ้าหน้าที่ประสานงานด้านศิลปกรรม