กลุ่มงานจัดการสิ่งแวดล้อมศิลปกรรม

นางสาวกนกกาญจน์ โกติรัมย์
ผู้อำนวยการกลุ่มงานจัดการสิ่งแวดล้อมศิลปกรรม
นางสาวสุนิสา ประดับราช
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ
นายสราวุธ วงศ์ทรัพย์สิน
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ
นางสาวพันธ์พีรา อักษรพรหม
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ
นางสาวปทิดา แสงน้อย
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวบุศราพร ใจมา
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
นายสุทัศน์ เวียงสมุทร์
เจ้าหน้าที่ธุรการ
นางสาวณัฐอร สุภาพร
เจ้าหน้าที่ประสานงานด้านสิ่งแวดล้อมศิลปกรรม