กลุ่มงานประสานการบริหารจัดการมรดกโลก

นางสาวกรพินธุ์ พยัคฆประการณ์
ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานการบริหารจัดการมรดกโลก
นางสวนิต เทียมทินกฤต
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ
นางสาวอรุณี อิ้วเจริญ
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ
นางจารุนันท์ ชุ่มจิตต์
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวสุภาพร วงค์คำขาว
เจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวชญาน์ทิพ กุลสุขรังสรรค์
เจ้าหน้าที่ประสานงานด้านมรดกโลก