กลุ่มงานประสานการบริหารจัดการมรดกโลก

นางสาวกรพินธุ์ พยัคฆประการณ์
ผอ. กลุ่มงานกลุ่มงานประสานการบริหารจัดการมรดกโลก
นางสวนิต เทียมทินกฤต
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ
นางสาวทิพาวรรณ รักสงบ
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ
นางจารุนันท์ ชุ่มจิตต์
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวสุภาพร วงค์คำขาว
เจ้าพนักงานธุรการ
นางสาววิชุดา อ่อนสิงห์
เจ้าหน้าที่ประสานงานด้านมรดกโลก