กลุ่มงานบริหารทั่วไป

นางนริสรา แจ่มแสงทอง
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
เบอร์โทรศัพท์ : 0 2265 6577
email : narisara@onep.go.th
นางสาวกัญญาวีร์ อยู่คง
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางสาวพิมพ์พิศา ทรรพนันทน์
เจ้าพนักงานธุรการ
เบอร์ : 0 2265 6576
นางสาวอัญชลีภรณ์ ท้าวนาง
เจ้าหน้าที่ธุรการ
เบอร์: 0 2265 6576