admin

นิทรรศการและเสวนา แลกเปลี่ยนองค์ความรู้เพื่อเผยแพร่โครงการจัดทำแผนแม่บทและผังแม่บทการอนุรักษ์และพัฒนาบริเวณเมืองเก่า “เล่าเรื่อง ผ่านเมืองเก่า..”

  • Home
  • เรื่อง

นิทรรศการและเสวนา แลกเปลี่ยนองค์ความรู้เพื่อเผยแพร่โครงการจัดทำแผนแม่บทและผังแม่บทการอนุรักษ์และพัฒนาบริเวณเมืองเก่า “เล่าเรื่อง ผ่านเมืองเก่า..” Tales Through Old Cities พัฒนาเชิงอนุรักษ์เมืองมรดกทั่วไทย วันที่ 28 มกราคม – 9 กุมภาพันธ์ 2563 ผนังโค้ง ชั้น 3 – 5 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

TAGS
เรื่องล่าสุด