admin

ดำเนินงานตามแผนขับเคลื่อนงานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม

  • Home
  • เรื่อง

1) ตั้งภาคีอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม กลุ่มจังหวัด 18 กลุ่มจังหวัด

2) ตั้งศูนย์ประสานงาน ติดตาม และนิเทศ

-จัดประชุมภาคีอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม กลุ่มจังหวัด 18 กลุ่มจังหวัด ปีละ 3 ครั้ง
– ติดต่อประสานงาน ติดตาม ประเมินผล
– สนับสนุนงบประมาณ (งบอุดหนุน)
– จัดกิจกรรม สนับสนุนการให้ความรู้ ความเข้าใจการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม
– ขยายเครือข่าย

3) ให้หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น 76 จังหวัด เข้าร่วมเป็นภาคีอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม

4) ปรับกิจกรรมในแผนพัฒนาการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม

5) ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนงานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

TAGS