admin

ชุดนิทรรศการ “การวางระบบอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติให้มีประสิทธิภาพ” และ “ประเภทของแหล่งธรรมชาติ”

  • Home
  • เรื่อง

ชุดนิทรรศการ “การวางระบบอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติให้มีประสิทธิภาพ” และชุดนิทรรศการ “ประเภทของแหล่งธรรมชาติ” แบ่งออกเป็น 10 ประเภท ได้แก่ เกาะ แก่ง ภูเขา ถ้ำ น้ำตก โป่งพุร้อน ชายหาด ซากดึกดำบรรพ์ แหล่งน้ำ และธรณีสัณฐานและภูมิลักษณวรรณา ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2552

beach

beach

kang

kang

cave

cave

water

water

pong

pong

mountain

mountain

island

island

geo

geo

fosil

fosil

fall

fall

 

TAGS
เรื่องล่าสุด