admin

ประกาศความสำเร็จของชาวท่าอุเทน กับโครงการนำมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อมศิลปกรรมประเภทย่านชุมชนเก่าไปสู่การปฏิบัติ : แผนจัดการการอนุรักษ์และปรับปรุงสภาพแวดล้อมย่านชุมชนเก่าท่าอุเทน จังหวัดนครพนม ในการประชุมสัมมนาวิชาการและงานมอบรางวัลประจำปี พ.ศ.2559

  • Home
  • เรื่อง

TL1A8507TL1A8595นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานการประชุมสัมมนาวิชาการและพิธีมอบรางวัล ประจำปี พ.ศ. 2559 “Start up การบริหารภาครัฐ สู่ความเป็นสากล” และมอบนโยบายการขับเคลื่อนการบริการภาครัฐสู่สากล พร้อมทั้งมอบรางวัล ประจำปี พ.ศ. 2559 โดยมี นายชูเกียรติ รัตนชัยชาญ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ กล่าวรายงาน และมีนางปิยนันท์ โศภนคณาภรณ์ รองเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมงานและรับรางวัลความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมประจำ ปี พ.ศ. 2559 ประเภท “รางวัลพัฒนาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ระดับดี” โครงการนำมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อมศิลปกรรมประเภทย่านชุมชนเก่าไปสู่การปฏิบัติ แผนจัดการการอนุรักษ์และปรับปรุงสภาพแวดล้อมย่านชุมชนเก่า ท่าอุเทน จังหวัดนครพนม เมื่อวันศุกร์ที่ 16 กันยายน 2559 ณ ห้องเจ้าพระยา หอประชุมกองทัพเรือ กรุงเทพฯ

14311472_599745396853465_2600635276836539875_o 14352541_599745686853436_7736784900858664283_o

14372310_599745993520072_8644616707216827877_o TL1A8607

 

เรื่องล่าสุด